Wiltraco Sport Spel Actie

Huurvoorwaarden

VERKOOP, VERHUUR, ADVIES, ORGANISATIE

MATERIALEN, EVENEMENTEN, WORKSHOPS

Wiltraco Zijpe 14 3086 HZ  Rotterdam

Tel. : +31(0)10-8421349                                                  E-mail : info@wiltraco.nl

Fax: +31(0)847298982                                   Fax: +31(0)108920760

CoC/KvK: 24239294

ALGEMENE VOORWAARDEN WILTRACO VERHUUR (1-1-2008)

Algemeen

1. Deze voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen en overeenkomsten, welke schriftelijk zijn overeengekomen tussen Wiltraco als verhuurder en de wederpartij hierna te noemen: huurder, betreffende de huur van goederen alsmede meegeleverde accessoires. Voor afwijkingen in de overeenkomst is een schriftelijke bevestiging nodig.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De aanbieding blijft 30 dagen geldig tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Wiltraco.

3. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW en exclusief andere door de overheid opgelegde heffingen.

4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Alle gegevens om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen worden door de huurder aan Wiltraco verstrekt. Indien dit niet naar behoren plaatsvindt heeft Wiltraco het recht de opdracht niet uit te voeren. Geleden schade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de huurder.

2. Benodigde vergunningen of ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering worden verzorgd door de huurder. Bij in gebreke blijven zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de huurder.

3. De huurder draagt zorg voor voldoende mogelijkheden voor aan– en afvoer van het gehuurde, eventueel benodigde opslagruimte en aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, water enz.

4. De huurder is verantwoordelijk voor de juiste afdracht van de eventueel verschuldigde auteursrechten en/of BUMA rechten welke gelden voor artiesten, beeld– en/of geluidsmateriaal ingezet door Wiltraco.

Aansprakelijkheid

1. Huurder is verantwoordelijk en draagt het volle risico tijdens de periode van de uitvoering van de overeenkomst en zal zonodig de goederen verzekeren tegen schade, diefstal, brand enz.

2. Schade aan het verhuurde, of het missen van onderdelen of bijgeleverde accessoires, is voor rekening van de huurder.

3. Indien het transport van het verhuurde door de huurder wordt verzorgd, is de huurder aansprakelijk vanaf het moment dat het verhuurde aan de huurder is afgegeven.

4. Wiltraco is enkel aansprakelijk voor geleden schade door een gebrek aan het verhuurde of grove schuld van door hem ingeschakelde personen. Deze bepaling geldt slechts voor personen waarmee Wiltraco een overeenkomst van arbeid heeft gesloten.

5. Wiltraco kan niet gehouden worden tot vergoeding van schade, van welke aard dan ook, zowel van de huurder als van derden. De huurder vrijwaart Wiltraco van eventuele vorderingen van derden.

6. Wiltraco is tijdens het uitvoeren van de opdracht niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel van aanwezige personen en deelnemers.

Verhuur

1. Het verhuurde blijft eigendom van Wiltraco en mag zonder schriftelijke toestemming vooraf, niet worden onderverhuurd of beschikbaar gesteld aan derden.

2. De huurder is verplicht het verhuurde alleen te gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd.

3. Het verhuurde wordt in dezelfde staat teruggegeven als waarin het is ontvangen.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om blijvende veranderingen aan te brengen aan het verhuurde alsmede stickers te plakken. De kosten van eventuele schade wordt in rekening gebracht aan de huurder.

4. Het gehuurde dient na afloop van de overeengekomen huurperiode op dezelfde dag teruggebracht te worden tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen. Het tijdstip van retour brengen wordt met de huurder afgesproken. Bij langer gebruik worden de huurkosten voor deze periode in rekening gebracht.

5. De huurder controleert zelf of alle materialen bij afhalen aanwezig zijn.

Annulering

1. Annulering moet door de huurder schriftelijk aan Wiltraco worden doorgegeven.

2. Bij annulering door de huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht.

· Bij annulering tot 3 maanden voor de datum van verhuur is de huurder 10% van de totale huursom verschuldigd.

· Bij annulering tot 1 maand voor de datum van verhuur is de huurder 25% van de totale huursom verschuldigd.

· Bij annulering tot 1 week (7 dagen) voor de datum van verhuur is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd.

· Bij annulering binnen 1 week voor de datum van verhuur is de huurder 75% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering binnen 2 dagen (48 uur) voor de datum van verhuur is de huurder 100% van   de totale huursom verschuldigd.

Onder de totale huursom vallen alle overeengekomen kosten, huurkosten, transport, verzorgingskosten, op– en afbouw, inhuur personeel enz.

3. Bij inhuur door Wiltraco bij derden voor uw project of activiteit gelden tevens de door deze leverancier gestelde annuleringsvoorwaarden. Deze worden op verzoek van de huurder door Wiltraco verstrekt bij de gemaakte overeenkomst.

4. Bij overmacht wordt de overeenkomst door Wiltraco opgeschort, zonder dat Wiltraco hier een schadevergoeding voor hoeft te betalen.

Onder overmacht valt alles wat daarover in de wet en jurisprudentie vermeld wordt.

5. Als er door weersomstandigheden geen doorgang van het overeengekomen kan plaatsvinden heeft de huurder geen recht op schadevergoeding van Wiltraco.

De betalingsplicht van de huurder blijft bestaan ongeacht de weersomstandigheden tijdens de huurperiode.

Betaling

1. Het factuurbedrag wordt verhoogd met een borg van minimaal €.100,00 indien het verhuurde              wordt afgehaald.

2. Bij een overeengekomen aanbetaling voor offertebedragen vanaf €.4000,00, betaalt de huurder deze uiterlijk 2 weken voor de huurdatum.

Het totale factuurbedrag, of de restantbetaling, wordt door de huurder binnen 5 dagen na levering en facturering betaald.

Als is overeengekomen dat er contant bij levering betaald wordt zal Wiltraco een factuur overhandigen.

3. Indien huurder het aan Wiltraco verschuldigde bedrag niet binnen deze gestelde termijn betaald is hierover de wettelijke rente verschuldigd, geldend vanaf het moment waarop de huurder in verzuim raakt. Alle kosten gemaakt door het niet betalen van de factuur, waaronder begrepen de kosten van advocaat, gerechtsdeurwaarder, incassobureau enz. zijn voor rekening van de huurder.

Medewerkers

1. Werkzaamheden uitgevoerd door werknemers van Wiltraco vallen onder de  verantwoordelijkheid van  Wiltraco, alle door anderen uitgevoerde werkzaamheden is voor de aansprakelijkheid van de huurder.

2. Huurder wordt geacht medewerkers van Wiltraco één gratis consumptie per uur aan te bieden. Bij werkzaamheden langer dan 4 uur wordt er door de huurder een eenvoudige maaltijd verstrekt.

Informatie

Alle door de huurder verstrekte gegevens, zoals overeenkomsten, rapporten enz. worden uitsluitend door Wiltraco gebruikt, deze informatie zal niet aan derden worden verstrekt zonder goedkeuring van de huurder.

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Rotterdam.